Elektrivõrguga liitumine

Põhivõrguettevõtte Elering AS andmetel on Eesti põhivõrguga võimalik ühendada sõltuvalt tuuleenergia piirangutest vähemalt 900 MW tuulikuid. 

Nelja Energia AS on meretuulepargi liitumiseks tellinud mitmeid uuringuid ja läbirääkinud põhivõrguettevõttega, et võrguliitumine oleks võimalikult optimaalne ning kõiki huvisid arvestav. 

Hiiu vallaga on ühiste kavatsuste protokollis kokku lepitud, et meretuulepargi tulekuga peab paranema Hiiumaa elektriga varustamise kindlus ehk tekkima Hiiumaale täiendav võrguühendus. Hiidlased on ka avaldanud soovi, et meretuulikud ei tooks saarele õhus kulgevaid kõrgepingeliine, mistõttu planeeritakse meretuulikud elektrivõrguga ühendada maaaluse kaabliga.

Tuulepargi liitmine Eesti põhivõrguga eeldab võrgu ehitamist ja ka rekonstrueerimist suures mahus, mille kulud tasub tuulepargi arendaja. Suurest liitumiskaugusest tulenevalt peab tuulepargi võimsus olema minimaalselt 700 MW.

Tuulepargi liitumiseks on uuritud mitmeid erinevaid lahendusi, nii vahelduvoolu- kui ka alalisvooluühendusi. Tehniliselt keerulisem ja kallim on alalisvooluühenduse kasutamine, mis teeb sellest  majanduslikult ebatasuva alternatiivi.  

Vahelduvooluühendus analüüsides on jõutud kahe võimaliku variandini, mis mõlemad on hetkel kaalumisel:

  1. Tuulepargi sõlm-alajaam asub Hiiumaal (Kanapeeksi-Kärdla piirkonnas, edaspidi Kärdla AJ), kuhu on ühendatud tuulepargi merealajaamad. Liitumispunkt põhivõrguga on kas Hiiumaal või mandril Aulepas piirkonnas. Hiiumaa elektrivõrgu ringtoide tagatakse Kärdla AJ kaudu. Kogu ühendus nii maal kui merel on teostatud maa- ja merealuste kaablitega.
  2. Tuulepargi sõlm-alajaam asub mandril Aulepa piirkonnas. Tuulepargi merealajaamad on ühendatud otse Aulepa alajaama. Sellise lahenduse kasutamisel kehtib endiselt Hiiu vallaga ühiste kavatsuste protokollis kokkulepitu, et meretuulepargi tulemusena tekib Hiiumaale elektrienergia ringtoide. Selleks ehitatakse arendaja kulul spetsiaalne toiteliin merealajaamast Hiiumaa jaotusvõrgu liitumispunktini.

Täpsemalt saab eelnevalt toodud lahendustega tutvuda uuringust "Loode-Eesti avamere tuulepargi liitumine põhivõrguga" (Empower, 2015), kus on analüüsitud ka tuulepargi erinavaid tehnilisi aspekte liitumiseks põhivõrguga ja erinevate liitumisvariantide maksumusi. Uuringus on käsitletud nii tuulepargi kesk- ja kõrgepinge elektrivõrgu skeemide valikuid, elektrivõrgu töö- ja talitluskindlust, elektrienergia kvaliteeti kui ka tuulepargi elektrivõrguga liitumise maksumusi.  

Eelnimetatud uuringu aluseks on uuring "Hiiumaa avameretuulepark ja selle liitumine elektrisüsteemidega" TTÜ, 2008.