KMH uuringud kuni 2010

Loode-Eesti meretuulepargi keskkonnamõjude hindamisel (KMH) teostati perioodil
2007 - 2010 järgmised uuringud:

1.   Õhu turbulentsi mõju hindamine (Turbulence Impact Assessment), Thomas Sørensen. 2010.a

2.   Hiiumaa avamere tuulepargi mõju lainetuse režiimi muutusele Hiiumaa lääne- ja põhjarannikul (The impact of Hiiumaa offshore windpark on the wave regime at the coast of Western- and Northern Hiiumaa), Victor Alari. 2008.a

3.   Linnud ja käsitiivalised (Birds and bats), Aivar Leito, 2008.a

4.   Sotsiaal-majanduslikud mõjud (Socio-economical impacts), Kuido Kartau, Tiit Oidjärv, Veiko Kärbla, Kaile Peet, Märt Öövel, Ülli Reimets, Epp Zirk. 2008.a (Vahearuanne) 

5.   Loode-Eesti rannikumerre kavandatavate avameretuulikute rannikule lähemate tuulikugruppide visualiseeringud (The visualisations of the North-Western Hiiumaa offshore windpark’s turbine groups that are closer to the coast), Hendrikson & Ko. 2008.a

6.   Hiiumaast läänes, loodes ja põhjas asuvate madalate põhjasetete uuringud (Study of Benthic sediments of the shoals that are West, North-West and North from Hiiumaa), A.Kask, J.Kask. 2007.a

7.  Vee kvaliteedi, hüdrodünaamika, jääga seotud riskide, navigatsiooniriskide ja võimaliku õlilaigu leviku uuring (Meteorological and hydrological regime. Impacts on local hydrodynamics and water quality. Assessment to spreading of the suspended matter created by deepening and construction, Potential environmental risks of commissioning and decommissioning the windpark, incl. navigation risks and impact of ice), Urmas Lips, Jüri Elken, Taavi Liblik, Victor Alari, Germo Väli. 2007.a

8.   Hiiumaa looderanniku offshore tuulepargi merepõhjaelustiku ja –elupaikade inventuur (Inventory of benthic communities and habitats in the offshore windpark at North-Western coast of Hiiumaa), Georg Martin, Liis Rostin, Teemar Püss, Tiia Möller, Kaire Kaljurand, Merli Pärnoja, Maria Põllupüü, Tiit Umbsaar, Arno Põllumäe, Ivan Kuprijanov, Kaire Toming, Jaak Timpson, Kristijan Herkül. 2008.a

9.   Hiiumaa madalike piirkonna kalastiku uuring (Study of fish fauna in the shoal areas of Hiiumaa), Markus Vetemaa, Anu Albert, Aare Verliin, Kristiina Jürgens, Mehis Rohtla, Redik Eschbaum, Martin Kesler, Imre Taal, Lauri Saks. 2008.a

10. Hiiumaa tuulepargi mõjude hindamine Eesti Vabariigi sisejulgeoleku tagamisele (Piirivalve mereseiresüsteemi tööle) (Assessment of Hiiumaa offshore windpark’s impact on Estonia’s internal security (The maritime surveillance systems of the Border Guard), Tõnu Sisask. 2008.a