Keskkonnamõjude hindamine

Nelja Energia AS esitas 23.03.2006. aastal Keskkonnaministeeriumile vee erikasutusloa taotluse, mille menetluse käigus algatas ministeerium 05.05.2006. aastal (otsus nr 11-17/3873-2) Loode-Eesti rannikumere tuulepargi keskkonnamõju hindamise (KMH).

  • KMH eesmärgiks on selgitada, kas ja millistel tingimustel on võimalik Nelja Energia poolt kavandatav tegevus ellu viia ja millised on võimalikud olulist negatiivset keskkonnamõju leevendavad meetmed. 

  • KMH raames on tehtud laiaulatuslikud uuringud, misjärel esialgseid plaane korrigeeriti vastavalt vajadusele ning teostati lisauuringuid. Esialgsete uuringutega saab tutvuda siin ja hilisemate uuringutega siin

  • Keskkonnaministeerium avalikustas keskkonnamõjude hindamise aruande 10.02.2017.a. ning avalik väljapanek kestis kuni 17.03.2017. KMH lõpparuanne on ekpertide poolt heaks kiidetud ja peale täiendamist esitatud Keskkonnaministeeriumile kinnitamiseks. Lõpparuandega saab tutvuda siin ja lisadega siin.

  • Vaata ka kokkuvõtet avalikustamise käigus laekunud kirjadest ja vastustest.