Millised on meretuulepargi kasud ja ohud?

Septembrikuu Hiiu Valla Teatajas kirjutas Hiiu vallavolikogu esimees Jüri Ojasoo meretuulepargi kasudest ja ohtudest.
Austatud vallarahvas, Hiiu vallavolikogu 22. mai 2014. a otsusega nr 76 kiideti heaks Nelja Energia ASi, Hiiumaa Offshore Tuulepark OÜ ja Hiiu valla vaheline ühiste kavatsuste protokoll. Mida selles protokollis räägitakse? Mis kasu või kahju saab Hiiu vald, vallarahvas meretuulepargist? Soovin seal kirjapandut teiega jagada, arutada. Selleks, et arutelu saaks toimuda, on vaja informatsiooni, mille siinjuures edastan, tuginedes protokollile.

Millest jutt käib? Arendaja soovib välja ehitada Loode-Eesti merealadele meretuulepargi nimivõimsusega 700-1100 MW. Arendajaga on kokkulepe, et tuulepark ei tule rannikujoonele lähemale kui 12 km. Arendaja on esitanud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile hoonestusala taotluse tuulepargi rajamiseks ning on alustanud keskkonnamõjude hindamise menetlust, et välja selgitada loodusele ja kohalikule kogukonnale kõige vähem koormavam alternatiiv.

Tuuleenergia ressurss on piiramatu, ilmselt ka loodust säästev ja on kütusevaba energiaallikas. Protokollis on kokku lepitud, et tuulepargi hooldustööde baas saab olema Hiiu vallas, kas Kõrgessaare või Lehtma sadama maaalal. Hooldustööde baasi rajamisega tekib juurde ligikaudu 30 uut töökohta. Tuulepargi rajamise ajal on veel hinnanguliselt u 20 kaudset töökohta. Siin on võimalus Hiiu valla ja ka teiste omavalitsuste elanikel tööd saada. Hiiumaa ametikoolil on võimalus vastavat kutseõpet korraldada, sest protokolliga on kokku lepitud, et tuulepargi hooldustööde
spetsialistide väljaõpe viiakse läbi Hiiumaal. Võimalik, et Hiiumaalt pole kõiki hooldusspetsialiste saada, siis on võimalus neil, kes soovivad Hiiumaale tööle tulla. Eriti tänulik oleks Kõrgessaare täiendavate inimeste üle. Kõrgessaares on vaba elamispinda, head tingimused lastele nii lasteaias kui Lauka põhikoolis, gümnaasiumiealistele on väga head tingimused uues riigigümnaasiumis.
Iga täiendav töökoht, kui töötaja on Hiiu valla elanike registris, toob vallale maksutulu keskmise palga korral ligi 1200 eurot aastas. See on otsene tulu, kuid olemas on veel kaudne tulu.

Protokollis on arendaja on lubanud igati kaasata Hiiu valda nende otsuste tegemise juurde, mis puudutavad Hiiu valda ja elanikke. Protokollis on kokku lepitud, et arendaja ja Hiiu vald asutavad mittetulundusühingu, mille käsutusse annab arendaja vähemalt 0,2% iga toodetud elektrienergia MWh müügist saadavast tulust, kuid mitte vähem kui 0,32 eurot iga toodetud elektri MWh kohta. Hinnanguliselt on see summa aastas üle 700 000 euro, ehk 20% käesoleva aasta Hiiu valla maksutuludest. Tegemist on väga suure summaga. Protokollis on fikseeritud selle raha kasutamise põhimõtted. Toon siinjuures lühidalt mõned valdkonnad, kus raha saab kasutada: panustamine projektidesse, mis aitavad kaasa valla majanduslikule ja kultuurilisele arengule; energia-, merendus- ja keskkonnaalaste projektide toetamine; stipendiumide andmiseks Hiiu vallast pärit noortele keskkonnaga, merendusega ja taastuvenergeetikaga seotud hariduse omandamiseks; sotsiaalsete tegevuste toetamiseks ja arendamiseks, energiasäästlike tänavavalgustuse projektide arendamiseks.

Peale selle on arendaja võtnud kohustuse toetada Hiiu vallas energiaühistute loomist ja arendamist. See on teema, mida tuleb edaspidi vastava ala spetsialistidel täpsemalt käsitleda. Veel on võimalik Hiiu valla elanikel ja vallas tegutsevatel energiaühistutel omandada eelisaktsiaid, -võlakirju maksimaalselt 17 000 000 euro väärtuses, fikseeritud aastatuluga 17%.

Olen seni kirjeldanud vaid plusspoolele jäävaid asju. Mis aga jääb miinuspoolele?

Ilmselt kaugel merel olev tuulepark tekitab visuaalset reostust. Kas meretuulepargi olemasolu halvendab kalavarude olukorda, mere taimestikku? Kas tuulepark saab ohtlikuks lindudele? Seda peab selgitama välja keskkonnamõjude hindamine. Kas seoses tuulepargiga tulevad Hiiumaale laiad kõrgepingeliinide trassid? Arendaja on öelnud, et kuna merel toodetud energia läheb kaablisse, siis seesama kaabel jätkub ka maal, seega maa sees.

Ilmselt on lähiajal oodata, lähtuvalt ühiste kavatsuste protokollist, osapoolte vahel sõlmitava lepingu projekti, mida tuleb meil ühiselt arutama hakata. Oleme selles küsimuses asjalikud ja lähtume oma otsustes sellest, kuidas oleks Hiiu vallale kõige parem.