Millise seisukoha võttis kohus 8000 vastuallkirja osas?

MTÜ Hiiu Tuul, Emmaste vald ning eraisikud Inge Talts, Lembit Vainumäe, Kristi Ugam, Igor Prigoda, Tiina Saks, Paap Kõlar, Jane Tõnurist, Andres Kurik ja Elen Kurik palusid kohtul tühistada 2016 aasta suvel kehtestatud Hiiu maakonnaga piirneva merealade planeeringu tuues üheks argumendiks, et planeeringu koostamisel ei arvestatud Hiiumaa enamuse elanike sooviga Hiiumaa rannikule tuuleparke mitte rajada.

Tallinna Halduskohus ei rahuldanud oma 25.11.2016 a. otsuses eeltoodud kaebusi ega tühistanud mereala maakonnaplaneeringut. Seejuures ei nõustunud kohtunik, et maakonnaplaneeringu koostamisel on jäetud arvestamata Hiiumaa enamuse elanike soov, et Hiiumaa rannikule tuuleparke ei rajataks. MTÜ-l Hiiu Tuul oli 20.07.2016 seisuga 45 liiget ning kuigi meedias levib väide, et Hiiumaal on 8000 inimest andnud allkirja meretuuleparkide vastu, leidis kohus, et kaebajate tuginemine 2009. a petitsioonile ei ole korrektne.

Esiteks nähtub kohtule, et vastav petitsioon on ajendatud konkreetsest tuulepargi projektist (AS Raunisaar plaan rajada Hiiumaale 500MW koguvõimsusega tuuleelektrijaam), mitte maakonnaplaneeringu menetlusest. Viidatud petitsiooni koostamine ja allkirjade kogumine leidis aset 2009. aastal, s.o enne maakonnaplaneeringu algatamist. Kohus märkis: „Peale petitsiooni koostamist on vastu võetud üleriigiline planeering, mis näeb tuuleenergia arendamiseks sobivad merealad mh Hiiumaa ümbruses. Samuti kehtestab õigusliku aluse edasiseks arendustegevuseks maakonnaplaneering. Maakonnaplaneeringu menetluses on Hiiumaa elanikud saanud osaleda ning väljapakutud lahendus näeb tuulikuparkide ehitamise ette mitte lähemale kui 12 km Hiiumaa rannikust. Kohalike elanike jaoks on maakonnaplaneeringu seletuskirjas ette nähtud kompensatsioonimehhanismide väljatöötamise kohustus, mille puudumist 2009. a. nähti ühe probleemina. Kõik need asjaolud viitavad, et õiguslik ja sotsiaalne olukord on vahepeal muutunud, mistõttu ei ole kohtu hinnangul korrektne tugineda 2009. a petitsiooni esitamise käigus kogutud allkirjadele, demonstreerimaks üldsuse vastuseisu maakonnaplaneeringule.

Kohtuotsus on leitav Hiiu Maavalituse kodulehelt