Koostöölepe Hiiu valla ja meretuulepargi arendaja vahel sai heakskiidu

Hiiu valla volikogu kiitis 8. juuni istungil häältega 9:4 heaks koostööleppe, milles on kirjeldatud edasine koostöö Loode-Eesti meretuulepargi rajamiseks Hiiumaa lähistele, teatas Hiiu vald. Vastavalt koostööleppele võtavad Loode-Eesti meretuulepargi arendajad Nelja Energia ja Hiiumaa Offshore Tuuleparkenda peale kohustuse panustada kohaliku elu, majanduse ja energiavarustuse edendamisesse.
Meretuulepargi tulek loob Hiiumaale töökohti ning vastavalt leppele nähakse kogukonnale ette erinevaid hüvesid ja kompensatsioonimehhanisme.

Hiiu vallavolikogu esimehe Jüri Ojasoo sõnul on meretuulepark oluline projekt Eestile, aga see peab kasu tooma Hiiumaa elanikele ning avaldama positiivset mõju Hiiumaa sotsiaalmajanduslikule keskkonnale. “Kolm aastat tagasi sõlmitud ühiste kavatsuste protokoll saab nüüd siduvaks kokkuleppeks, mis tagab Hiiumaale ja selle elanikele meretuulepargi tulekuga mitmeid hüvesid,” sõnas volikogu esimees.

Kogukonna seisukohalt kõige olulisemaks tuleb pidada meretuulepargi minimaalset visuaalset mõju, kuna tuulikuid ei rajata meres Hiiumaale lähemale kui 12 kilomeetrit ega Neupokojevi madalale. Visuaalset mõju leevendab ka kokkuleppe punkt, et juhul kui tuulepark ühendatakse põhivõrku Hiiumaa kaudu, siis kasutatakse ainult mere ja maakaabelliine. Olenemata sellest, kas tuulepargi liitumine tuleb üle Hiiumaa või otse mandrile on arendaja kohustus luua Hiiumaa elektrivõrguringühendus mandriga.

Koostöölepingus lepitakse kokku, et meretuulepargi hooldustööde keskus rajatakse Hiiu valda, mis loob juurde ligikaudu 30 uut otsest ja 20 kaudset töökohta ning ka hooldustehnikute koolitamine viiakse tulevikus läbi Hiiumaal.

Arendaja ja Hiiu vald asutavad meretuulepargi tulekuga üheskoos mittetulundusühingu, mille eesmärgiks saab olema kogukondlike mittetulunduslike algatuste heategevusliku toetamise kaudu edendada valla majanduslikku ja sotsiaalset heaolu ning soodustada tuulepargiga soetud positiivsete mõjude kättesaadavust. Mittetulundusühingu rahastamiseks annetab tuulepark ühingule vähemalt 0,2% tuulepargi elektrimüügi tulust, kuid mitte vähem kui 0,32 eurot iga toodetud elektrienergia MWh kohta.

Hiiu valla elanikele luuakse lisaks võimalus investeerida meretuuleparkiomandades eelisaktsiaid või võlakirju fikseeritud 15%-lise aastatulususega.

Tuulepargi arendaja Nelja Energia AS soovib Hiiumaast põhja poole asuvasse piirkonda rajada meretuulepargi võimsusega 700 MW kuni 1100 MW ehk 100 kuni 160 tuulikut. Tuulikute omavaheline kaugus on ca 1 km. Tuulikute nimivõimsus on 4-7 MW, masti kõrgus 100-105 m ja rootori diameeter 130-164 m.