Kohus ei tühistanud Hiiu merealade planeeringut

Tallinna Halduskohus ei rahuldanud Emmaste valla, üheksa eraisiku ega tuuleenergia vastaseid koondava MTÜ Hiiu Tuul kaebust ja ei tühistanud Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringut, selgub kohtuotsusest. Tänavu suvel Hiiu maavanema poolt kehtestatud maakonnaplaneeringus määrati muude merealade kasutusviiside kõrval kindlaks ka võimalikud meretuuleenergia tootmise alad Hiiumaad ümbritsevas rannikumeres.

Peale planeeringu kehtestamist laekus Tallinna Halduskohtule kolm kaebust, milles MTÜ Hiiu Tuul, Emmaste vald ja üheksa eraisikut palusid korralduse tühistada. Halduskohus otsustas 25.novembril, et kaebuste rahuldamiseks puudub alus. Kohus leidis, et maakonnaplaneeringu vastuvõtmine on olnud seaduslik ja avalikest huvidest kantud ning tuuleenergia kui taastuvenergia arendamine Hiiumaa rannikuvetes järgib üleriigilistes ja regionaalsetes arengudokumentides fikseeritud põhimõtteid. Kohus ei tuvastanud, et Hiiu maavalitsus oleks rikkunud planeeringu kehtestamisel põhjendamiskohustust või Emmaste valla õigusi, nt omandiõigust.

Kohus märkis ka, et pelgalt visuaalse loodusilme muutmine (arvestades mh, et tuulikud saavad paiknema vähemalt 12 km kaugusel Hiiumaa rannikust) ei kujuta endast piisavat alust sedastamaks õiguse riivet tervise- ja heaoluvajadustele vastavale keskkonnale. Samuti ei nõustunud kohtunik, et maakonnaplaneeringu koostamisel on jäetud arvestamata Hiiumaa enamuse elanike soov, et Hiiumaa rannikule tuuleparke ei rajataks. MTÜ-l Hiiu Tuul oli 20.07.2016 seisuga 45 liiget ning kuigi meedias levib väide, et Hiiumaal on 8000 inimest andnud allkirja meretuuleparkide vastu, leidis kohus, et kaebajate tuginemine 2009. a petitsioonile ei ole korrektne.

Esiteks nähtub kohtule, et vastav petitsioon on ajendatud konkreetsest tuulepargi projektist (AS Raunisaar plaan rajada Hiiumaale 500MW koguvõimsusega tuuleelektrijaam), mitte maakonnaplaneeringu menetlusest. Viidatud petitsiooni koostamine ja allkirjade kogumine leidis aset 2009. aastal, s.o enne maakonnaplaneeringu algatamist. Kohus märkis: „Peale petitsiooni koostamist on vastu võetud üleriigiline planeering, mis näeb tuuleenergia arendamiseks sobivad merealad mh Hiiumaa ümbruses. Samuti kehtestab õigusliku aluse edasiseks arendustegevuseks maakonnaplaneering. Maakonnaplaneeringu menetluses on Hiiumaa elanikud saanud osaleda ning väljapakutud lahendus näeb tuulikuparkide ehitamise ette mitte lähemale kui 12 km Hiiumaa rannikust. Kohalike elanike jaoks on maakonnaplaneeringu seletuskirjas ette nähtud kompensatsioonimehhanismide väljatöötamise kohustus, mille puudumist 2009. a. nähti ühe probleemina. Kõik need asjaolud viitavad, et õiguslik ja sotsiaalne olukord on vahepeal muutunud, mistõttu ei ole kohtu hinnangul korrektne tugineda 2009. a petitsiooni esitamise käigus kogutud allkirjadele, demonstreerimaks üldsuse vastuseisu maakonnaplaneeringule.

Tallinna Halduskohtu otsus ei ole veel jõustunud. Kaebajatel on õigus esitada apellatsioonkaebus Tallinna Ringkonnakohtusse 30 päeva jooksul otsuse avalikustamisest arvates.